නාන කාමර බිත්ති උළු

අපි චීනයේ සෙරමික් ටයිල් ප්රධාන සැපයුම්කරු එක් කෙනෙක් ම ය,ඔප දැමූ පෝසිලේන් උළු ඇතුළු,ඔප දැමූ පිඟන් ගඩොල්,පූර්ණ ඔප දැමූ තැවරුවාක් උළු,ලී උළු,බිත්ති උළු. ද අපි විචිත්ර උළු හා වීදුරු වාරණ නිෂ්පාදනය වේ.
NOW පරීක්ෂණයක්