December 2019

Ko e taha kitautolu 'o e ngaahi fakatau Taila maka taila 'i Siaina,kau ai 'a e taila sio'ata,Taila totao ngingila,fakangingila kakato glazed Taila,Taila papa,Taila 'o e holisi. 'Oku toe ngaohi foki ai mo ha Taila mo e ipu sio'ata.
FEHU'I HE TAIMI NI